Regulamin konkursu „Wygraj hulajnogę elektryczną za 1 zł z marką Lassa

z dnia 26.09.2022 r.

 

 

§ 1. Organizator Konkursu

 

 1. Organizatorem Konkursu jest firma BRIDGESTONE EUROPE NV/SA, ODDZIAŁ W POLSCE Gdański Business Centre B, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Polska; KRS: 0000649290, posiadająca numer NIP 7822128296, w dalszej części Regulaminu zwana „Organizatorem”.
 2. Współorganizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest firma LATEX OPONY spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ulicy Krapkowickiej 21, 45-760 Opole zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000955942, posiadająca numer NIP 7543058869, REGON 161436072, w dalszej części Regulaminu zwana „Współorganizatorem”.

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą ,,Wygraj hulajnogę elektryczną za 1 zł z marką Lassa’’, w dalszej części Regulaminu nazywanego ,,Konkursem’’.
 2. Celem Konkursu jest budowanie świadomości konsumentów opon marki Lassa, których dystrybutorem jest Współorganizator.
 3. Konkurs będzie prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs będzie zakomunikowany w kanale własnym sieci First Stop poprzez dedykowany mailing oraz na stronie internetowej: www.firststop.pl w dniach od 04.10.2022 r. do 30.11.2022 r., który jest dniem zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane będą od dnia 04.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. do godziny do 23:59.
 5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019, poz. 847 z późn. zm.).

 

 

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie

 

 1. Konkurs skierowany jest do oddziałów sieci First Stop, czyli przedsiębiorców, wymienionych na stronie: https://www.firststop.pl/pl/znajdz-warsztat, spełniających warunki określone w Regulaminie, w dalszej części Regulaminu nazywanych ,,Uczestnikami”. 
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Współorganizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Zgłoszenie Uczestnika będzie rozpatrywane tylko po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
  1. oddział sieci First Stop dokona zakupu min. 20 szt. opon zimowych lub wielosezonowych marki Lassa w terminie od 04.10.2022 r. do 31.10.2022 r. od Współorganizatora,
  2. Uczestnik zgłosi udział w Konkursie poprzez wysłanie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe na adres mailowy contact.PL@FirstStop.eu w terminie od dnia 04.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. z odpowiedzią na Pytanie Konkursowe,
  3. Uczestnik w zgłoszeniu konkursowym poda nazwę oraz numer NIP oddziału sieci First Stop.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zgodnie z § 3, pkt. 3 udziela odpowiedzi na Pytanie Konkursowe: Dlaczego warto polecać opony zimowe Lassa?”
 4. Udział w Konkursie wezmą tylko ci Uczestnicy, którzy wyślą poprawnie zgłoszenie, zgodnie z regulaminem oraz udzielając wszystkich niezbędnych zezwoleń.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 6. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
 7. Uczestnik oświadcza, iż zgłoszenie jest wolne od wad prawnych oraz że zgłoszenie nie narusza żadnych praw osób trzecich.

 

 

§ 4. Sposób wyłonienia Laureatów

 

 1. Nagrody otrzymają ci Uczestnicy Konkursu, których odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zostaną wyróżnione przez jury, zwani dalej ,,Laureatami ‘‘.
 2. Na jury konkursu składają się wybrani przedstawiciele Organizatora oraz Współorganizatora.
 3. Kryterium wyróżnienia dwóch najlepszych odpowiedzi będzie oryginalność i kreatywność zgłoszonej przez Uczestnika odpowiedzi.
 4. Laureaci zostaną Ogłoszeni przez Organizatora na stronie firststop.pl do dnia 7.11.2022 r. poprzez podanie nazwy oddziału sieci First Stop.
 5. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o wynikach Konkursu i otrzymaniu Nagrody tj. przysługującej im możliwości skorzystania z zakupu hulajnogi za 1zł (Towar za 1 zł) na fakturze, której wartość hurtowa wynosi 2.290,00 zł. brutto.

Laureat może skorzystać z zakupu hulajnogi za 1 zł na fakturze wyłącznie do dnia 14.11.2022 r.

 1. Laureat jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia chęci odbioru Nagrody poprzez wysłanie potwierdzającej wiadomości zwrotnej do Organizatora w której powinien zawrzeć nazwę oddziału sieci FirstStop, adres, numer NIP, telefon. Na tej podstawie Współorganizator wystawi fakturę o wartości 1PLN netto oraz dokona wysyłki nagrody na adres Laureata. 
 2. W przypadku braku potwierdzenia przez Laureata chęci odbioru nagrody do dnia 14.11.2022 r. Nagroda ulega przepadkowi.
 3. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 4. Towar za 1 zł nie podlega wymianie na gotówkę bądź inny towar.
 5. Zakupiony w konkursie towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

 

§ 5. Nagrody

 

 1. W ramach konkursu Organizator przewidział dwie nagrody główne, jak w niniejszym par. 5 pkt. 2a i 2b które zostaną przyznane osobom, których odpowiedzi na Pytanie Konkursowe jury uzna za najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń.
 2. Równorzędnymi nagrodami w konkursie, przydzielanymi po 1szt. dla każdego z dwóch Laureatów są:
  1. 1szt. hulajnogi elektrycznej Frugal Cyber
  2. 1szt. hulajnogi elektrycznej Frugal Cyber
 3. Nagrody wymienione w pkt. 2 zostaną wydane najpóźniej do dnia 12.12.2022 r. i nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inny towar.
 4. Nagroda za 1 zł przysługująca Laureatowi będzie stanowiła osobną pozycję na fakturze VAT wystawionej przez Współorganizatora. Zostanie przesłana kurierem lub transportem zapewnionym przez Współorganizatora na adres wskazany w potwierdzeniu chęci odbioru nagrody.
 5. Laureat z chwilą odbioru nagrody przenosi na Organizatora nieodpłatnie całość praw autorskich majątkowych do przesłanej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz praw pokrewnych do korzystania i rozporządzania zgłoszeniem konkursowym. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania i zwielokrotniania w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, wprowadzenia do pamięci komputera, publicznego odtworzenia, wystawienia, wyświetlenia, nadawania za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenia na nośnikach materialnych, zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do sieci multimedialnych, w tym Internetu, rozpowszechniania w sieciach telefonii komórkowej. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań/haseł.

 

 

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzanych w związku z realizacją niniejszego Konkursu jest Organizator. Wszelkie informacje o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie Organizatora https://pasjabridgestone.pl/
 2. Współadministatorem danych osobowych zgromadzanych w związku z realizacją niniejszego Konkursu jest Wspólorganizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Organizator jest uprawniony do ich przetwarzania tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji i przeprowadzenia niniejszego Konkursu.

 1. Organizator i Wspołorganizator jako administratorzy danych osobowych, mają prawo powierzyć je innym Podmiotom, z którymi będą współpracowali przy realizacji Konkursu. Ujawnienie nastąpi w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym w związku z wydaniem Nagród Laureatom Konkursu.
 2. Rozporządzanie danymi osobowymi przez Uczestnika.
 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
  w Konkursie.
 2. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych;
  2. usunięcia danych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Współadministratora danych osobowych, którego dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia można wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: bod@latex.net.pl.
 4. Współadministrator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
  1. Nazwę oddziału sieci FirstStop;
  2. miejscowość;
  3. numer NIP
  4. adres e-mail;
  5. telefon kontaktowy;
 5. Współadministrator, w celu wydania nagrody będzie zbierał od Laureatów dodatkowe dane w postaci adresu Laureata.
 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych, w następujących celach i do upływu następujących okresów:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, opublikowania wyników zawierających dane osobowe na stronie zwycięskich odpowiedzi na pytania konkursowe, wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, wydawania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji.
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestników związanych z udziałem w Konkursie,
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez okres wymagany przepisami powołanej ustawy o rachunkowości.
 8. Współadministrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Współadministrator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Współadministrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
 2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
 3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub
  w inny sposób przetwarzanych.

 

    

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. Organizator zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia Uczestników Konkursu o zmianie postanowień Regulaminu, zasadach tej zmiany i terminie ich wprowadzenia, przy czym Uczestnicy zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez informację na stronie internetowej https://pasjabridgestone.pl/. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do odstąpienia od udziału w Konkursie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o zmianach Regulaminu poprzez przesłanie rezygnacji na adres: contact.PL@FirstStop.eu, której skutkiem będzie usunięcie przez Organizatora zgłoszenia Uczestnika.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej Konkursu na adres: contact.PL@FirstStop.eu. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać do dnia 16.11.2022 r. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej nazwę oddziału oraz numer NIP oddziału sieci First Stop, którego zgłoszenie dotyczy i opis zarzutów. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://pasjabridgestone.pl/ wraz z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora. Uczestnik, który bierze udział w Konkursie jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje go.
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozbawienia Uczestnika prawa do udziału w Konkursie w przypadku rażącego naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, nieprzestrzegania regulaminu strony https://pasjabridgestone.pl/ lub postępowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami.