REGULAMIN FIRST STOP ONLINE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin

Niniejszy Regulamin First Stop Online First Stop Online określa warunki korzystania z serwisu internetowego First Stop online dostępnego pod adresem firststop.pl oraz prawa i obowiązki Użytkowników. Korzystanie z First Stop Online przez Użytkowników wymaga wcześniejszego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2. Definicje

2.1. „First Stop” -  Bridgestone Europe NV z siedzibą w Belgii pod adresem: Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem (Belgia), o numerze rejestracyjnym 0441.192.820, działająca w Polsce poprzez oddział przedsiębiorcy zagranicznego: Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000649290, NIP: PL7822128296,

2.2. „First Stop Online” – administrowana przez  First Stop na zasadach określonych w niniejszym dokumencie strona internetowa, będąca jednocześnie platformą do rezerwacji online terminów na wykonanie usług w warsztatach zrzeszonych w sieci First Stop, dostępna w domenie firststop.pl.

2.3. „Regulamin” – niniejszy dokument, określa warunki korzystania z platformy First Stop Online dostępnej pod adresem firststop.pl oraz prawa i obowiązki Użytkowników.

2.4. „Rejestracja” – proces zakładania Konta przez Użytkownika w First Stop Online.

2.5. „Konto” – usługa świadczona przez First Stop za pośrednictwem First Stop Online na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji, polegająca na udostępnieniu zarejestrowanym Użytkownikom rozszerzonych funkcjonalności First Stop Online, w szczególności możliwości wglądu w historię wizyt rezerwowanych online, pojazdów przypisanych do Konta oraz danych użytkownika, na którego zarejestrowane jest Konto,

2.6. „Użytkownik” – osoba, która korzysta z First Stop Online,

2.7. „Partner FST” - niezależny podmiot gospodarczy, wyspecjalizowany w detalicznej sprzedaży opon oraz produktów samochodowych, a także związanych z tym usług, związany z First Stop umową o członkostwie w sieci First Stop, prezentujący Usługi za pośrednictwem First Stop Online. 

2.8. „Usługa”- usługa, która może być przedmiotem oferty Partnerów FST  w First Stop Online, w szczególności usługa montażu opony.

2.9. „Usługa online” – usługa świadczona przez First Stop na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną tj. za pomocą First Stop Online, w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie

2.10. Rezerwacja Wizyty Online – zarejestrowanie przez Użytkownika terminu realizacji u wybranego Partnera First Stop (lub w Warsztacie) Usługi lub Usług za pośrednictwem First Stop Online.

3. Odpowiedzialność First Stop oraz Partnerów FST.

3.1. First Stop jako podmiot udostępniający First Stop Online na zasadzie platformy rezerwacji wizyt online nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Partnerów FST lub inne osoby trzecie umów na rzecz Użytkowników, jak również za szkody wyrządzone przez Partnerów FST lub osoby trzecie Użytkownikom. Wyłączenie odpowiedzialności First Stop nie obejmuje odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa, której nie można wyłączyć.

3.2. First Stop ponosi odpowiedzialność za Usługi online świadczone na rzecz Użytkowników.

3.3. First Stop nie ponosi odpowiedzialności za:

  3.3.1. przerwy w funkcjonowaniu First Stop Online wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (tj. okoliczności nagłe i zewnętrzne, których First Stop nie mógł przewidzieć ani zapobiec przy zachowaniu należytej staranności), jak również wynikające z przerw w dostawach energii elektrycznej, zakłóceń działania sieci komputerowych, serwerów, sieci Internet, zarówno po stronie First Stop, dostawców usług na rzecz First Stop, Partnerów FST oraz Użytkowników.

  3.3.2. prawdziwość, kompletność oraz zgodność z prawem danych, informacji i treści zamieszczonych w First Stop Online przez Użytkowników oraz przekazywanych przez First Stop Online Partnerom FST.

3.4. First Stop zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia funkcjonowania First Stop Online w celu przeprowadzenia prac naprawczych lub modernizacyjnych serwisu, o czym First Stop nie musi uprzednio informować Użytkowników. 

3.5. Dla uniknięcia wątpliwości, Rezerwacja Wizyty Online nie jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży, umowy o dzieło lub innej umowy z Partnerem FST dotyczącej towarów lub Usług. Umowy takie zawierane są offline poza First Stop Online, pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem FST. First Stop Online nie pośredniczy w zawieraniu takich umów ani w dokonywaniu płatności.

3.6. W związku z faktem, że First Stop nie jest Partnerem FST i stroną umów dotyczących sprzedaży towarów lub wykonania Usług z Użytkownikiem, wszelkie reklamacje dotyczące tych towarów lub Usług, w szczególności dotyczące ich wszelkich wad fizycznych, prawnych lub niezgodności z zawartą umową, powinny być składane Partnera FST, który był stroną umowy dotyczącej sprzedaży towarów lub wykonania Usług, których dotyczy reklamacja. 

3.7. W przypadku przesyłania przez Użytkowników za pośrednictwem First Stop Online treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami (tj. naruszających dobra osobiste, o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym lub dyskryminacyjnym wobec jakiejkolwiek zbiorowości lub osoby) First Stop zastrzega uprawnienie do rozwiązania z takim Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w szczególności do likwidacji Konta takiego Użytkownika.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z FIRST STOP ONLINE

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, rodzaje i zakres Usług Online

4.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. Usług Online) zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a First Stop, na zasadach określonych w Regulaminie. W celu skorzystania przez Użytkownika z niektórych Usług Online, zostanie on poproszony o akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w First Stop Online.

4.2. First Stop świadczy na rzecz Użytkowników między innymi następujące Usługi Online:

  4.2.1. Udostępnienie treści First Stop Online i możliwość jego przeglądania w sieci Internet – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą wyświetlenia First Stop Online przez Użytkownika na dowolnym urządzeniu, ma charakter nieodpłatny, a jej wykonanie zostaje zakończone z  chwilą opuszczenia First Stop Online w przeglądarce przez Użytkownika,

  4.2.2. Rejestracja Konta – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą ukończenia Rejestracji, zawierana jest na czas nieokreślony i ma charakter nieodpłatny, a rozwiązywana jest z chwilą likwidacji Konta przez Użytkownika lub usunięcia Konta przez First Stop (na zasadach określonych w Regulaminie),

  4.2.3. Udostępnienie wyszukiwarki Partnerów FST – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki Partnerów FST, zawierana jest na czas korzystania z tej funkcjonalności i ma charakter nieodpłatny, a jej wykonanie zostaje zakończone z  chwilą wyszukiwarki Partnerów FST na portalu First Stop Online w przeglądarce przez Użytkownika,

  4.2.4. Techniczne pośredniczenie w Rezerwacji Wizyty Online między Użytkownikiem a Partnerem First Stop  – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika rezerwacji terminu wykonania wybranej Usługi u wskazanego Partnera First Stop, ma charakter nieodpłatny i ulega wykonaniu z chwilą zakończenia procesu rezerwacji i może zostać także rozwiązana z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z ukończenia procesu Rezerwacji Wizyty Online  na jakimkolwiek etapie.

5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

5.1. First Stop określa następujące wymagania techniczne, jakie Użytkownik powinien spełnić, aby móc w sposób prawidłowy korzystać z First Stop Online:

  • posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet,
  • posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej umożliwiające wywołanie i przeglądanie plików hipertekstowych (HTML),
  • posiadanie adresu email – dla złożenia Rezerwacji Wizyty Online, 
  • posiadania numeru telefonu – dla złożenia Rezerwacji Wizyty Online.

5.2. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników za pośrednictwem First Stop Online jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa, uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz dobra osobiste) jak również dobre obyczaje, niedozwolone ingerowanie przez Użytkowników w treść lub funkcjonowanie First Stop Online lub korzystanie z First Stop Online przez innych Użytkowników, podejmowanie prób przełamania technicznych zabezpieczeń First Stop Online. Takie działania Użytkowników stanowią rażące naruszenie Regulaminu i stanowią podstawę do rozwiązanie przez First Stop umów o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem oraz likwidacji Konta Użytkownika.
 

III. WARUNKI REZERWACJI WIZYTY ONLINE

6. Zasady Rezerwacji Wizyt Online

6.1 W celu Rezerwacji Wizyty Online, Użytkownik, po wejściu na stronę First Stop Online przechodzi do zakładki „Zarezerwuj wizytę”, gdzie może wybrać warsztat należący do sieci First Stop, w którym chce zarezerwować wizytę u danego Partnera FST w celu wykonania przez tego Partnera FST określonych Usług.

6.2 W procesie Rezerwacji Wizyty Online Użytkownik:

  6.2.1 wybiera z listy dostępnych Warsztatów First Stop ten, w którym chce zarezerwować online termin wizyty. Użytkownik może w dowolnym momencie, przed zakończeniem procesu rezerwacji wizyty online zmienić Warsztat klikając w przycisk „Zmień warsztat”.

  6.2.2 zaznacza Usługę/Usługi, dla wykonania których rezerwuje wizytę klikając w guzik „Dodaj do rezerwacji” przy opisie Usługi. Jeżeli cena, zakres usługi zależna jest od parametrów pojazdu, opony lub innych cech,  przed zarezerwowaniem terminu wizyty, należy uzupełnić formularz. Ceny usług Partnera FST wskazane na First Stop Online są orientacyjne i mogą ulec zmianie podczas wizyty Użytkownika w serwisie Partnera FST, jeśli:

  • podczas wizyty w serwisie Partnera FST okaże się, że zakres usług Partnera FST, jaki powinien zostać wykonany, jest inny niż wskazany przez Użytkownika w procesie Rezerwacji Wizyty Online, co wynikać może na przykład z błędnego określenia Usługi przez Użytkownika w stosunku do rzeczywistej konieczności technicznej lub Użytkownik nie podał Danych Pojazdu, które mają wpływ na określenia ceny Usługi;
  • Użytkownik zlecił w serwisie Partnera FST dodatkowe Usługi wobec tych, które zostały określone w procesie Rezerwacji Wizyty Online.

W każdym przypadku podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za określenie orientacyjnej oraz ostatecznej ceny Usługi jest Partner FST.

  6.2.3 klikając w przycisk „Przejdź do rezerwacji” przechodzi do kroku „Termin”, gdzie spośród terminów oznaczonych jako dostępne, może wybrać datę oraz godzinę rozpoczęcia wizyty w Warsztacie.

  6.2.4 przechodzi do kroku „Dane”, gdzie w dedykowanym formularzu uzupełnia Dane Klienta, t.j. Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane Samochodu, t.j. marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny. Użytkownik może też uzupełnić pole Komentarz, które nie jest obligatoryjne.

  6.2.5 przechodzi do kroku „Podsumowanie”, w którym widzi podsumowanie wybranych Usług wraz  z szacowanym czasem ich trwania oraz ceną oraz wprowadzone przez siebie dane klienta i samochodu.

  6.2.6 klikając w przycisk „Zarezerwuj” dokonuje Rezerwacji Wizyty Online oraz zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem rejestracji. Użytkownik otrzymuje również potwierdzenie Rezerwacji Wizyty Online na podany w formularzu adres e-mail, który stanowi moment dokonania Rezerwacji Wizyty Online.

7. Miejsce wykonania Usług

7.1. Wykonanie Usług odbywać się będzie w serwisie Partnera FST wybranym przez Klienta w ramach Rejestracji Wizyty Online, w dacie i godzinie wybranej przez Użytkownika.

7.2. W przypadku niestawienia się przez Klienta w terminie i godzinie określonej w Rezerwacji Wizyty Online w serwisie Partnera FST w celu wykonania na jego rzecz Usługi, Klient powinien skontaktować się z Partnerem FST w celu ustalenia innego terminu wykonania usługi. Partner FST przedstawi w takim przypadku Klientowi inne dostępne terminy wykonania Usługi, a Klient może wybrać spośród przedstawionych dogodny termin.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8. Reklamacje Usług Online

8.1. Użytkownik może składać reklamacje związane z Usługami Online, które kierowane powinny być do Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Reklamacje na Usługi Online mogą być składane przykładowo drogą elektroniczna na adres poczty elektronicznej: firststop.reklamacje@bridgestone.eu lub pisemnie na adres Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.

8.2. W celu ułatwienia Użytkownikowi dochodzenia jego roszczeń oraz ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji rekomenduje się, aby reklamacja zawierała co najmniej minimalne dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji (np. adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji lub imię i nazwisko Użytkownika), opis zastrzeżeń Użytkownika oraz wskazanie oczekiwanego przez Użytkownika sposobu rozpatrzenia reklamacji. Brak zawarcia w reklamacji powyższych elementów nie powoduje z góry nieskuteczności złożenia reklamacji, która w każdym przypadku zostanie przez First Stop rozpatrzona.

8.3. First Stop rozpatruje reklamacje na Usługi Online w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się First Stop do reklamacji w powyższym terminie uważa się, że First Stop uznał reklamację.

8.4. Odpowiedź na reklamację na Usługi Online zostanie udzielona Użytkownikowi w takiej formie, w jakiej złożył on reklamację, tj. na adres e-mail Użytkownika, z którego przesłał on reklamację lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika, składającego reklamację na piśmie. Użytkownik może jednak zażądać, żeby odpowiedź na reklamację została mu przesłana według swojego wyboru na adres e-mail lub pisemnie, nawet jeśli składał reklamację w inny sposób.

9. Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1. Użytkownik ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje w tej kwestii dostępne są między innymi w siedzibach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2. Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  9.2.1. poddanie sporu pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.),

  9.2.2. możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Partnerem FST na podstawie art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.).

  9.2.3. unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.3. Bezpłatnej informacji w sprawie praw konsumenta udzielają ponadto Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Praw Konsumenta, jak również organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem

10.1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.

10.2. Do zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczy, że Konsument wyśle w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

10.3. Jeśli odstąpienie od umowy zawartej na odległość dotyczy umowy dotyczącej Usługi online zawartej przez Użytkownika z First Stop, Konsument może przesłać oświadczenie o odstąpieniu przykładowo:

  10.3.1. pisemnie na adres First Stop: Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa

  10.3.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email contact.PL@firststop.eu.

10.4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej Regulaminu,  w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10.5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla Umów dot. Usług Online – od dnia zawarcia umowy.

11. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Zasady ochrony danych osobowych Użytkownika oraz polityka prywatności First Stop Online dostępne są pod niniejszym linkiem na stronie www.firststop.pl/pl/polityka-prywatnosci

12. Zmiana Regulaminu oraz zmiany w zakresie First Stop Online

12.1. First Stop ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdej chwili i z jakiejkolwiek przyczyny. O zmianie treści Regulaminu First Stop powiadomi Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w First Stop Online na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu poprzez przesłanie na adresy poczty elektronicznej, podanej przez Użytkowników podczas Rejestracji, informacji o zmianie treści Regulaminu wraz z nową treścią Regulaminu oraz poprzez ogłoszenia nowej treści Regulaminu na stronie First Stop Online.

12.2. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy dotyczącej Usługi online w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku braku wypowiedzenia w powyższym terminie nowa wersja Regulaminu First Stop Online jest wiążąca dla Użytkownika .

12.3. Ceny oraz dostępność Usług w First Stop Online mogą podlegać zmianom w każdej chwili i z dowolnej przyczyny.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr …………....……........…..........…………........……………. zawartej dnia ........................................................... dotyczącej rezerwacji usługi/usług ......................................................................................................................................................................................................................................…

 

 

..................................................
podpis konsumenta