WARUNKI I ZASADY UŻYTKOWANIA SERWISU FIRST STOP

 

PRZED UŻYTKOWANIEM SERWISU PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI I ZASADAMI. WEJŚCIE NA STRONY I UŻYTKOWANIE SERWISU OZNACZA ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI I ZASADY UŻYTKOWANIA. JEŻELI NIE AKCEPTUJĄ PAŃSTWO NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW, NIE MOGĄ PAŃSTWO WCHODZIĆ NA STRONY I KORZYSTAĆ Z SERWISU. FIRST STOP MA PRAWO OGRANICZYĆ LUB UNIEMOŻLIWIĆ PAŃSTWU DOSTĘP DO SERWISU. W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI PROSIMY SKIEROWAĆ ZAPYTANIE NA ADRES contact.pl@firststop.eu


1. Definicje

"FIRST STOP” oznacza belgijską spółkę First Stop Europe NV, z siedzibą przy Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia, wpisaną do rejestru osób prawnych pod numerem 0874 380 071 w Brukseli;

"My"/"nas"/"nasz" odnosi się do FIRST STOP;

"Użytkownik/cy" oznacza użytkownika/ów serwisu razem lub oddzielnie, w zależności od kontekstu;
"Serwis" oznacza serwis pod adresem www.firststop.pl lub innym adresem URL, który może go zastąpić; i
"Państwo/Państwa" oznacza Państwa jako użytkowników serwisu.

 

2. Dostęp do serwisu

Serwis jest własnością FIRST STOP.

 

FIRST STOP zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do serwisu lub jego części.

 

FIRST STOP zastrzega sobie prawo natychmiastowego zawieszenia lub przerwania dostępu do serwisu, jeżeli nieuprawniona ingerencja człowieka, wirusy, błędy, lub inne przyczyny poza kontrolą FIRST STOP naruszą lub stworzą zagrożenie dla administrowania lub bezpieczeństwa serwisu.

 

3. Treść

Informacje zawarte w serwisie są podane tylko do celów informacyjnych i nie są wiążące.

 

FIRST STOP nie gwarantuje poprawności lub kompletności informacji. Poza realizacją zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu i wyraźnie wskazanymi przypadkami z serwisu nie można wywodzić żadnych innych praw.

 

FIRST STOP zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści serwisu w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

 

FIRST STOP nie odpowiada za usterki techniczne, sprzętu lub oprogramowania, utracone połączenia sieciowe lub zakłócenia przesyłu danych.

 

4. Obowiązki użytkownika

Serwisu nie wolno użytkować w sposób naruszający lub ograniczający prawa jakiejkolwiek osoby, firmy lub spółki (włącznie z prawami własności intelektualnej, prawami do poufności lub prawami do prywatności i ochrony danych); Za pośrednictwem serwisu nie wolno wysyłać lub wspierać wysyłania niechcianych wiadomości, pojedynczych lub w większej liczbie, lub spamu.

 

Za pośrednictwem serwisu nie wolno ładować lub przesyłać wirusów komputerowych, makrowirusów, koni trojańskich, robaków lub innych elementów zaprogramowanych tak, aby zakłócać lub przerywać normalne działanie komputera.

 

Za pośrednictwem serwisu nie wolno ładować lub przesyłać, publikować materiałów oszczerczych, obraźliwych, lub o charakterze obscenicznym lub złośliwym, lub takich, które denerwują, powodują dyskomfort, niepotrzebną obawę, lub naruszają obowiązujące prawa lub przepisy, lub prawa jakichkolwiek osób (włącznie z prawami autorskimi, prawami związanymi z bazami danych i prawem do poufności). Nie wolno tworzyć linków do serwisu bez wyraźnej zgody FIRST STOP. Nie wolno zakłócać prawidłowego działania serwisu, w szczególności nie wolno ingerować w, włamywać się do lub w inny sposób zakłócać działania systemu komputerowego, serwera, routera, lub innego urządzenia podłączonego do internetu i powiązanego z serwisem.

 

Nie wolno użytkować serwisu w sposób mogący przerwać jego działanie, uszkodzić go, zmniejszyć jego wydajność lub ograniczyć jego skuteczność lub funkcjonalność. Nie wolno tworzyć i publikować linków hipertekstowych do jakichkolwiek części serwisu lub usiłować uzyskać nieuprawniony dostęp do części lub komponentu serwisu; Zgadzają się Państwo, że w przypadku posiadania prawa, roszczenia lub pozwu wobec użytkowników w związku z użytkowaniem serwisu przez tych użytkowników, mogą dochodzić Państwo takich praw lub roszczeń niezależnie od i bez roszczenia zwrotnego względem nas.

 

5. Zwolnienie z odpowiedzialności

Przyjmują Państwo pełną odpowiedzialność (i zwalniają nas z odpowiedzialności w pełnym zakresie) względem wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, odszkodowań, strat, kosztów i wydatków, włącznie z kosztami adwokata, poniesionymi przez nas i wynikającymi z naruszenia przez Państwa niniejszych Zasad i Warunków lub innej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania z serwisu przez Państwa lub inną osobę korzystającą z Państwa komputera lub połączenia internetowego.

 

6. Linki do innych serwisów

Serwis może zawierać linki do serwisów stron trzecich, aby oferować naszym użytkownikom większą wartość dodaną. Przyjmują Państwo do wiadomości, że FIRST STOP nie odpowiada za dostępność takich zewnętrznych stron lub zasobów oraz nie popiera i nie odpowiada, bezpośrednio lub pośrednio, za ich praktyki w zakresie prywatności lub za ich treść (włącznie z treścią wprowadzającą w błąd lub oszczerczą), włącznie z reklamami, produktami lub innymi materiałami lub usługami na takich serwisach lub dostępnych z takich serwisów lub zasobów ani też za jakkolwiek szkodę, stratę lub obrazę spowodowaną lub rzekomo spowodowaną przez lub w związku z użytkowaniem lub poleganiem na takiej treści, towarach lub usługach dostępnych na takich zewnętrznych stronach lub zasobach.  

 

7. Monitoring

FIRST STOP ma prawo, ale nie obowiązek, monitorować wszelką aktywność i treść związaną z serwisem. FIRST STOP może zbadać każde zgłoszone naruszenie Zasad i Warunków lub reklamacje i podjąć działania, jakie FIRST STOP uważa za właściwe (które mogą obejmować ostrzeżenie, zawieszenie, przerwanie lub uzależnienie Państwa dostępu od spełnienia dodatkowych warunków i/lub usunięcie dowolnych materiałów z serwisu).

 

8. Prawa własności intelektualnej

Niniejszym wyrażają Państwo zgodę, aby wszystkie prawa autorskie, prawa związane z bazami danych, znakami towarowymi i wszystkie inne prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności związane z serwisem, włącznie z treścią – w dowolnej formie – i układem graficznym, pozostały przez cały czas własnością naszą lub naszych dostawców danych i innych licencjodawców.

 

Surowo zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek części serwisu, włącznie z treścią – w dowolnej formie – i układem graficznym, bez uprzedniej pisemnej zgody FIRST STOP. Wykorzystywanie bez uprzedniej pisemnej zgody FIRST STOP może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej, jeżeli prawo wyraźnie nie stwierdza inaczej.

 

Każda kopia niniejszych Zasad i Warunków lub ich część musi zawierać niniejsze oświadczenie dotyczące praw własności intelektualnej oraz wszystkie inne powiadomienia dotyczące własności intelektualnej w zakresie, w jakim taka kopia jest dopuszczalna na podanych powyżej warunkach.

 

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Materiał zawarty w serwisie ma zapewnić użytkownikom dostęp do informacji i wiadomości o działaniach FIRST STOP. FIRST STOP zamierza zapewnić aktualny i dokładny materiał. Mimo, że podejmujemy rozsądne wysiłki, aby zweryfikować dokładność umieszczanych w serwisie informacji, nie dajemy żadnych gwarancji ich dokładności, czy to wyraźnych czy dorozumianych.

 

SERWIS DZIAŁA W AKTUALNEJ POSTACI A FIRST STOP NIE DAJE W TYM WZGLĘDZIE ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM ZDATNOŚCI DO DANEGO CELU W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO.

 

Przyjmują Państwo do wiadomości, że nie możemy zagwarantować i w związku z czym nie odpowiadamy w jakikolwiek sposób za bezpieczeństwo serwisu oraz za informacje przekazywane za jego pośrednictwem.

 

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRST STOP NIE ODPOWIADA WOBEC PAŃSTWA ANI STRON TRZECICH ZA SZKODY, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE LUB WYNIKOWE, PAŃSTWA LUB STRONY TRZECIEJ, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB UTRATY KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW , UMOWNEJ LUB WYNIKAJĄCEJ Z CZYNU NIEDOZWOLONEGO, WYNIKAJĄCEJ Z LUB ZWIĄZANEJ Z PRZEGLĄDANIEM, KORZYSTANIEM, POLEGANIEM NA LUB DZIAŁANIEM SERWISU LUB JEGO TREŚCI WSKUTEK NIEDOKŁADNOŚCI, BŁĘDU, POMINIĘCIA LUB Z INNEJ PRZYCZYNY, LEŻĄCEJ PO STRONIE FIRST STOP, JEJ PRZEDSTAWICIELI, AGENTÓW LUB INNEJ OSOBY.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności umownej, wynikającej z czynu zabronionego lub innej, za poniesioną przez Państwa szkodę lub stratę przy połączeniu z serwisem poprzez link hipertekstowy strony trzeciej. Nie ponosimy odpowiedzialności umownej lub wynikającej z czynu zabronionego (włącznie z zaniedbaniem), umowy przedwstępnej lub innych oświadczeń (innych niż umyślne wprowadzenie w błąd), wynikającej lub związanej z serwisem lub produktami lub usługami oferowanymi w serwisie, przez nas lub w naszym imieniu, z tytułu:
• strat ekonomicznych (włącznie z utratą przychodów, zysków, umów, działalności lub spodziewanych oszczędności); lub
• utraty renomy lub reputacji; lub
• wszelkich strat specjalnych, pośrednich lub wynikowych;
• w każdym przypadku niezależnie od tego, czy takie straty mogły być brane pod uwagę przez nas w dniu, kiedy doszło do zdarzenia będącego przyczyną straty.

 

ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW NIE OGRANICZA I NIE WYKLUCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRST STOP ZA PODANIE BŁĘDNYCH INFORMACJI, ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA FIRST STOP.

 

10. Prawa FIRST STOP

10.1. FIRST STOP zastrzega sobie prawo do:
10.1.1. modyfikacji i wycofania, tymczasowego lub trwałego, serwisu (lub jego części) z lub bez powiadomienia Państwa i potwierdzenia przez Państwa, że FIRST STOP nie odpowiada przed użytkownikiem lub stroną trzecią za modyfikację lub wycofanie serwisu;
10.1.2. okresowej zmiany obecnych Zasad i Warunków, przy czym dalsze użytkowanie serwisu (lub jego części) po takie zmianie uważa się za akceptację takiej zmiany. Użytkownik odpowiada za regularne sprawdzanie Zasad i Warunków pod kątem zmian. Najnowsza wersja Zasad i Warunków jest zawsze dostępna w serwisie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zmianę Zasad i Warunków, muszą niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania.

 

10.2. FIRST STOP podejmie rozsądne wysiłki w celu utrzymania serwisu. Serwis podlega okresowym zmianom. Użytkownik nie ma prawa do odszkodowania z powodu niemożności użytkowania części serwisu lub z powodu usterki, zawieszenia lub wycofania całego serwisu lub jego części z uwagi na niezależne od nas okoliczności.

 

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Zasady i Warunki podlegają i są interpretowane wyłącznie zgodnie z prawem belgijskim. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Zasad i Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów brukselskich. Korzystając z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na miejscową jurysdykcję tych sądów.

 

12. Rozdzielność postanowień

Jeżeli dowolna część niniejszych Zasad i Warunków zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to mieć wpływu na ważność i możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Zasad i Warunków.

 

13. Powiadomienia

13.1. W związku z niniejszymi Zasadami i Warunkami mogą Państwo przesłać nam powiadomienia:
13.1.1. pocztą tradycyjną na adres Leuvensesteenweg 526, 1930 Zaventem, Belgia; lub
13.1.2. elektronicznie na adres contact.pl@firststop.eu

 

13.2. Dowód wysłania nie gwarantuje, że otrzymamy Państwa wiadomość. Muszą Państwo otrzymać od nas potwierdzenie, które zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu Państwa wiadomości i które powinni Państwo zachować.

First Stop Poland

ul. Postępu 18B, 02 -676 Warszawa

________________________