Informacje dot. Prywatności (formularz rejestracyjny)


Prosimy pamiętać, iż po stworzeniu konta i zalogowaniu na tej stronie Bridgestone  Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  obejmuje funkcję administratora danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz później w ramach FIRST STOP w celu zarejestrowania i prowadzenia Twojego konta, przetwarzania zamówień i zapytać oraz, w związku z wymaganiami prawnymi, prowadzenia ewidencji świadczonych usług / sprzedanych produktów i faktury wstawionych w związku z tymi usługami / produktami oraz analizy potencjalnych reklamacji, jak również zgodnie z Ogólnymi Warunkami Użytkowania.

 

Przekazanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz bez nich nie jesteśmy w stanie dokonać rejestracji i/lub wykonać czynności, jakie są od nas wymagane (stosowne pola oznaczone jako ‘wymagane’). W przypadku podania danych ‘niewymaganych’, zostaną one usunięte na żądanie (które przesłać można adres:

 https://privacy.firststop.eu/?tmpl=dsr/tmpl_dsr_contact_form&language=PL nie później niż w momencie usunięcia konta przez użytkownika.


Prosimy pamiętać, iż dane związane z transakcjami takie, jak imię, nazwisko, adres e-mail i szczegóły danej transakcji zawarte na rachunkach i fakturach przechowywane będą przez nas przez czas określony w obowiązującym prawie, w szczególności prawie podatkowym, nawet w przypadku usunięcia konta użytkownika z systemu.

 

Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii niniejszego dokumentu. W ramach określonych przez obowiązujące prawo (w szczególności Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) i o ile obowiązujące przepisy nie stanowi inaczej, użytkownik ma prawo do:


· dostępu do danych swoich osobowych (użytkownik może w każdej chwili otrzymywać informacje o swoich danych), 

· korekty swoich danych osobowych (użytkownik może w dowolnym momencie zażądać korekty lub aktualizacji swoich danych – np. w przypadku zmiany nazwiska lub danych kontaktowych), 

· usunięcia swoich danych osobowych (dokonamy usunięcia danych użytkownika, jeśli nie będziemy w dalszym ciągu prawnie zobowiązani do ich przechowywania), 

· ograniczenia przetwarzania (użytkownik może wskazać, które z podanych danych nie mają podlegać dalszemu przetwarzaniu przez administratora danych – np. użytkownik nie życzy sobie dalszego przetwarzania informacji o przebiegu samochodu; usuniemy wskazane dane, jeśli nie będzie istniała podstawa prawna – np. zobowiązanie prawne – ich dalszego przechowywania)

· przenoszalności danych (użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych od administratora w powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy; użytkownik może przekazać swoje dane innym administratorom danych lub zażądać przeniesienie swoich danych przez administratora innemu wskazanemu przez siebie administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne).


Wszystkie powyższe czynności wykonać można posługując się danymi kontaktowymi podanymi poniżej

 

Twoje dane mogą być ujawniane spółce First Stop Europe NV/SA, agencjom wsparcia marketingowego i podmiotom świadczącym usługi systemów informacyjnych na rzecz administratora danych, wyłącznie na podstawie indywidualnych umów przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzane są Twoje dane. Twoje dane mogą być również ujawniane niezależnym warsztatom First Stop wskazanym przez użytkownika w formularzu kontaktowym w celu wydajniejszego przetwarzania zapytań (np. w przypadku zapytania o ustalenie spotkania w pobliskim warsztacie). 

 

Jeśli uważają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza Państwa ustawowe prawa, mogą Państwo zgłosić skargę do urzędu ochrony danych osobowych, w szczególności w kraju Państwa zamieszkania, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia. Prosimy Pamiętać, iż wszelkie dane osobowe pozyskane przez Bridgestone  Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  będą traktowane jako ściśle poufne i przetwarzane w pełnej zgodności z naszą Polityką Prywatności oraz obowiązującymi prawami ochrony prywatności. 


First Stop Poland

ul. Postępu 18B, 02 -676 Warszawa

________________________