Informacje dot. Prywatności (formularz kontaktowy)

 

Przed wysłaniem zapytania prosimy mieć na uwadze, iż Bridgestone  Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce obejmuje funkcję administratora Państwa danych osobowych podanych powyżej w celu przetwarzania i odpowiadania na Państwa zapytania odnośnie naszej działalności. Przekazanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz bez nich nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi (pola oznaczone jako ‘wymagane’. Będziemy przechowywać dane do momentu sfinalizowania Państwa zapytania. W przypadku podania przez Państwa danych ‘niewymaganych’, zostaną one niezwłocznie usunięte. Zobowiązujemy się do niezwłocznego usunięcia Państwa danych i przerwania ich przetwarzania na Państwa żądanie oraz sprzeciw, które mają Państwo prawo zgłosić używając poniższych danych kontaktowych: 

 https://privacy.firststop.eu/?tmpl=dsr/tmpl_dsr_contact_form&language=PL

Mają Państwo prawo do otrzymania kopii niniejszego dokumentu. W ramach określonych przez obowiązujące prawo (w szczególności Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) i o ile obowiązujące przepisy nie stanowi inaczej, mają Państwo prawo do:

·dostępu do danych swoich osobowych (mogą Państwo w każdej chwili otrzymywać informacje o swoich danych),

·korekty swoich danych osobowych (mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać korekty lub aktualizacji swoich danych – np. w przypadku zmiany nazwiska lub danych kontaktowych),

·usunięcia swoich danych osobowych (jest to równoznaczne z Państwa sprzeciwem wobec dalszego przetwarzania danych),

·ograniczenia przetwarzania (mogą Państwo wskazać, które z podanych danych nie mają podlegać dalszemu przetwarzaniu przez administratora danych – np. nie życzą sobie Państwo dalszego przetwarzania informacji o przebiegu Państwa samochodu)

·przenoszalności danych (mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych od administratora w powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Mogą Państwo przekazywać swoje dane innym administratorom lub zażądać przeniesienie swoich danych przez administratora innemu wskazanemu przez siebie administratorowi).

Wszystkie powyższe czynności wykonać można posługując się danymi kontaktowymi podanymi poniżej. 

Państwa dane mogą być ujawniane spółce First Stop Europe NV/SA, agencjom wsparcia marketingowego i podmiotom świadczącym usługi systemów informacyjnych na rzecz administratora danych, wyłącznie na podstawie indywidualnych umów przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzane są Państwa dane.

 

Prosimy pamiętać, iż korzystamy z usług podmiotów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki w celu odpowiadania na zapytania naszych klientów, w związku z czym Państwa dane związane z zapytaniem będą do nich przekazywane. Prosimy zwrócić uwagę, iż Stany Zjednoczone Ameryki nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak Unia Europejska, lecz Państwa dane przekazywane będą w oparciu o umowę (Standardowe Klauzule Umowne) zatwierdzoną przez Komisję Europejską. Mogą Państwo otrzymać kopię Standardowych Klauzul Umownych kontaktując się z nami przy użyciu podanych wyżej danych kontaktowych.

 

Państwa dane mogą być również ujawniane niezależnym warsztatom First Stop wskazanym przez Państwa w formularzu kontaktowym w celu wydajniejszego przetwarzania Państwa zapytań. 

Jeśli uważają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza Państwa ustawowe prawa, mogą Państwo zgłosić skargę do urzędu ochrony danych osobowych, w szczególności w kraju Państwa zamieszkania, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia. Prosimy Pamiętać, iż wszelkie dane osobowe pozyskane przez First Stop PL będą traktowane jako ściśle poufne i przetwarzane w pełnej zgodności z naszą Polityką Prywatności oraz obowiązującymi prawami ochrony prywatności.

First Stop Poland

ul. Postępu 18B, 02 -676 Warszawa

________________________